інформація

Співвласник Миримський Р.Л. звернувся до зборів власників паркувальних місць із заявою.

Зі змістом заяви можна ознайомитись у приміщенні керуючої дирекції.

**************************

Співвласник Миримський Р.Л. звернувся до керуючого директора із заявою:

«надати загальним зборам співвласників пропозиції, з яких джерел можна провести компенсацію витрат, понесених на ремонт кровлі будівлі та фасаду та кошторис для затвердження».

Зі змістом заяви можна ознайомитись у приміщенні керуючої дирекції.

Керуючий директор, з урахуванням всіх обставин та положень нормативно-правових актів, не бачить можливості на підставах, передбачених законом, сформувати пропозиції з цього питання для розгляду загальними зборами співвласників.

У зв’язку з цим керуючий директор пропонує Миримському Р.Л. підготувати проект рішення загальних зборів і винести його на розгляд зборів.

У разі завчасного подання проекту рішення, він буде оприлюднений на цьому сайті.

***************************

Положення нормативно-правових актів, що стосуються заяви Миримського Р.Л.

Ст. 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

«Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна об’єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України».

ПОРЯДОК
проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об’єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників

(Постанова КМУ від 05.09.2018 № 711)

  1. Цей Порядок визначає механізм списання боргу співвласника багатоквартирного будинку (далі — співвласник) із сплати внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку (далі — внески та платежі) перед об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання) після виконання таким співвласником робіт, необхідних для утримання такого майна (далі — роботи), вартість яких не перевищує суму боргу такого співвласника.
  2. Списання (зменшення розміру) заборгованості співвласника на суму, що дорівнює вартості виконаних ним робіт, здійснюється правлінням об’єднання відповідно до покладених на нього загальними зборами повноважень.

Правління об’єднання за заявою співвласника, який має заборгованість із сплати внесків та платежів, або за власною ініціативою укладає за згодою такого співвласника з ним договір про виконання робіт на суму, що не перевищує суму заборгованості. Договір підписується головою правління об’єднання та співвласником, який має заборгованість із сплати внесків та платежів.

  1. У договорі зазначаються вид, обсяг робіт, їх вартість і строки виконання, а також умови придбання необхідних для виконання робіт матеріалів і обладнання (у разі потреби). Кожній стороні договору надається по одному примірнику договору.
  2. Після завершення робіт складається акт виконаних робіт за визначеною правлінням об’єднання формою, який підписується головою правління об’єднання та співвласником, який забезпечив виконання відповідних робіт. В акті виконаних робіт зазначається вид робіт, їх обсяг і вартість.

Акт виконаних робіт складається у двох примірниках. Кожній стороні договору надається по одному примірнику акта.

  1. Вартість виконаних робіт у повному обсязі зараховується у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів співвласника.

Про зарахування вартості робіт у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів співвласника голова правління об’єднання видає співвласнику довідку за формою, визначеною правлінням об’єднання.

У довідці зазначається:

дата складення довідки;

прізвище, ім’я, по батькові, адреса співвласника, якому видано зазначену довідку;

реквізити договору та акта виконаних робіт;

інформація про зарахування вартості виконаних робіт у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів із зазначенням дати такого списання (зменшення розміру заборгованості);

прізвище, ім’я, по батькові голови правління об’єднання.

Довідка підписується головою правління об’єднання, підпис якого завіряється печаткою (у разі наявності).